Kogenerace, teplárenství a průmyslová energetika

V oblasti „klasické energetiky“ založené na využití uhlí a zemního plynu společnost ENA nabízí široké spektrum služeb: od posuzování efektivity provozovaných systémů a hodnocení alternativních variant výroby energií, přes řešení úspor energie a optimalizace systémů zásobování teplem až po návrh případného nasazení kogenerace. ENA zpracovává strategické a koncepční studie náhrady zdrojů, zejména pak s ohledem na omezování zdrojů spalujících uhlí.

V této oblasti poradenství nabízíme naše služby provozovatelům zdrojů tepla (bytové domy, blokové kotelny, lokální sítě CZT), průmyslovým výrobcům jednotlivých energií, teplárenským společnostem, municipalitám a také investorům a developerům projektů, tak i bankám a dalším financujícím institucím.

Odborné a expertní zázemí vychází z praktických zkušeností a znalostí know-how v oblasti průmyslové energetiky a teplárenství odborného týmu společnosti ENA.  Realizované projekty vždy dáváme do souvislostí s širším pohledem na řešenou problematiku, a to zejména s ohledem na legislativní aspekty a rozsáhlé znalosti ENA v oblasti vývoje cen paliv.

Nabízené služby v oblasti konzultačních služeb klasické energetiky zahrnují zejména:

  • Strategické poradenství, koncepční a technické vyhledávací studie a úvodní předprojektové posouzení zdrojů na výrobu tepla a elektřiny
  • Studie proveditelnosti, technicko-ekonomické posouzení s cílem výběru optimálního varianty
  • Posouzení náhrady stávajících zdrojů, technicko-ekonomické posouzení nasazování kogeneračních jednotek
  • Technické due-diligence projektů ve všech stádiích přípravy a provozu.
  • Technický dozor při realizaci projektů kogenerace, certifikace čerpání pro financující instituce, certifikace dokončení projektu a uvedení do provozu pro potřebu financující instituce
  • Energetický audit projektů v souladu s legislativními požadavky potvrzený autorizovanou osobou.
  • Finanční analýzy projektů a Business plány projektů